Inteligentne specjalizacje

Nowoczesne Kwalifikacje

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r - 31.12.2019 r

Wartość projektu: 592 720,00 zł

O projekcie

Projekt „Inteligentne Specjalizacje – Nowoczesne Kwalifikacje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08.
Działanie 08.05 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.
Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)

Środki wspólnotowe: 503 812,00 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 144 osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych z zakresu Operatora maszyn CNC, Spawania metodą MAG (135), Kosmetyczki, w tym w Branży Turystki Zdrowotnej, Recepcjonisty, w tym w Branży Turystyki Zdrowotnej, zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego w okresie od 01.12.2018r. do 31.12.2019r. Co najmniej 50% grupy docelowej – 72 os. będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej oraz co najmniej 20% grupy doc. - 29 os. będą stanowiły os. niepełnosprawne.

Projekt skierowany jest do 144 osób dorosłych (83 K, 61 M), w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji zawodowych z zakresu Operatora maszyn CNC, Spawania metodą MAG (135), Kosmetyczki, w tym w Branży Turystki Zdrowotnej, Recepcjonisty, w tym w Branży Turystyki Zdrowotnej. Uczestnicy projektu muszą uczyć się, pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego.  

Uczestnikami Projektu mogą być:

  • Osoby w wieku 18 lat i więcej 
  • Osoby, które zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego
  • Osoby uczące się, osoby pracujące, osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo
  • Szczególnie mile widziane są osoby po 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami